Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie informuje, że w związku z awarią studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Augustowie mogą wystąpić przerwy w dostawie wody, a ciśnienie w sieci wodociągowej zostanie obniżone.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 06.06.2019 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (26.04.2019r.) otrzymaliśmy pismo z Wodociągów i Kanalizacji Miejskich sp. z o.o. w Augustowie zawiadamiające, że nowe stawki za zimną wodę i odprowadzenie ścieków wchodzą w życie już z dniem 19.05.2019r., a nie od 28.05.2019r. jak informowaliśmy wcześniej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że uległy zmianie ceny:

Informujemy, że od 25 września 2018r. zostało włączone centralne ogrzewanie w budynkach będących w naszych zasobach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że w dniach 29.09.2018r. i 15.12.2018r. (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (m.in. mebli). Prosimy o wystawianie ww. odpadów do godz. 700 przy osłonach na kontenery.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że od 21 sierpnia br. do Państwa skrzynek pocztowych będziemy wkładać książeczki do opłat czynszowych. Fakt włożenia książeczek do Państwa skrzynek potwierdzi stosowne ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w budynkach będących w zasobach Spółdzielni od 20 sierpnia 2018r. w godz. 800-1400 będzie uzupełniana woda w instalacji centralnego ogrzewania.