Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 06.06.2019 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2018 r.
 5. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo - Skrutacyjnej,
  2. Wyborczej,
  3. Wnioskowej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 07.06.2018 r.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r. – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r. – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 12. Wybory członków Rady Nadzorczej.
 13. Omówienie lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
 14. Wyrażenie zgody na zbycie działek – podjęcie uchwały.
 15. Przedstawienie zmian w Statucie Spółdzielni dotyczących §3, §4, § 5 – podjęcie uchwały.
 16. Dyskusja.
 17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał.
 18. Zamknięcie obrad.

"Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie" oraz materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia znajdują się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie, przy ul. Hożej 4, pokój Nr 7, z którymi każdy członek Spółdzielni ma prawo się zapoznać.

Członkowie Spółdzielni otrzymają mandat uprawniający do głosowania przy podpisaniu listy obecności.

Z poważaniem
Zarząd SM

Wersja PDF do pobrania - Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dn. 06.06.2019