Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 29.09.2020 roku (wtorek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie..

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 06.06.2019 r.
 5. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo - Skrutacyjnej,
  2. Wnioskowej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 06.06.2019 r.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r. – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r. – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 rok – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 13. Omówienie lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
 14. Dyskusja.
 15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał.
 16. Zamknięcie obrad.

"Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie" oraz materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia znajdują się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie, przy ul. Hożej 4, pokój Nr 7, z którymi każdy członek Spółdzielni ma prawo się zapoznać.

Członkowie Spółdzielni otrzymają mandat uprawniający do głosowania przy podpisaniu listy obecności, po okazaniu dowodu tożsamości.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 każdy z członków biorący udział w zebraniu zobowiązany jest do założenia maski lub przyłbicy ochronnej. Zaleca się posiadanie rękawiczek ochronnych. Przed podpisaniem listy będzie dokonywany pomiar temperatury ciała.

 

Z poważaniem
Zarząd SM

Wersja PDF do pobrania - Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dn. 29.09.2020