Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 09.06.2022 roku.
 5. Wybór Komisji :
  1. Mandatowo - Skrutacyjnej,
  2. Wnioskowej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania Uchwał z Walnego Zgromadzenia z dnia 09.06.2022 roku.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok – podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok – podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 rok – podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 12. Omówienie lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku wraz z lustracją inwestycyjną.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie Uchwał.
 15. Zamknięcie obrad.

"Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie" oraz materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia znajdują się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie, przy ul. Hożej 4, pokój Nr 7, z którymi każdy członek Spółdzielni ma prawo się zapoznać.

Członkowie Spółdzielni otrzymają mandat uprawniający do głosowania przy podpisaniu listy obecności, po okazaniu dowodu tożsamości.

Z poważaniem
Zarząd SM

Wersja PDF do pobrania - Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dn. 01.06.2023