Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie informuje, że w dniu 13 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 1700 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 01 czerwca 2023 roku.
 5. Wybór Komisji :
  1. Mandatowo - Skrutacyjnej,
  2. Wnioskowej,
  3. Wyborczej.
 6. Wybór przedstawiciela na :
  • Zjazd Przedstawicieli Związku Rewizyjnego,
  • Zjazd Przedkongresowy.
 7. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał z Walnego Zgromadzenia z dnia 01 czerwca 2023 roku.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 rok – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
 12. Omówienie pełnej lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku wraz z lustracją inwestycyjną.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 14. Dyskusja.
 15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał.
 16. Zamknięcie obrad.

"Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie" oraz materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia znajdują się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie, przy ul. Hożej 4, pokój Nr 7, z którymi każdy członek Spółdzielni ma prawo się zapoznać.

Członkowie Spółdzielni otrzymają mandat uprawniający do głosowania przy podpisaniu listy obecności, po okazaniu dowodu tożsamości.

 

Z poważaniem
Zarząd SM

Wersja PDF do pobrania - Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dn. 13.06.2024