Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie zawiadamia, że Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie wprowadziły nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Augustów i gminy Augustów.

W związku z tym Spółdzielnia zmienia od 1 czerwca 2018r. cenę za z.w. – odpr. ścieków, która po zmianie wynosi 8,91 zł/m3 brutto (podwyżka o 0,13 zł/m3).