Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie apeluje o niezastawianie wejść do klatek schodowych budynków mieszkalnych. Pojazdy zaparkowane przy wejściach uniemożliwiają dojazd dla karetek Pogotowia Ratunkowego, wozów Straży PożarnejPolicji, które ratują życie i chronią mienie osób zamieszkałych.

Drzwi wejściowe z klatki schodowej do mieszkania muszą otwierać się do wewnątrz, ponieważ przy otwieraniu na klatkę zmniejszają szerokość drogi ewakuacyjnej (klatki schodowej).

Dz. U. Nr 75 z 2002 roku, poz. 690 § 242 pkt 4.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.) pomieszczenia mieszkalne budynków wielorodzinnych, winny mieć zapewnioną wentylację grawitacyjną.