Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.) pomieszczenia mieszkalne budynków wielorodzinnych, winny mieć zapewnioną wentylację grawitacyjną.