Instrukcję opracowano na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

§ 1.

Właściciel, zarządca, użytkownik, osoby fizyczne, osoby prawne oraz organizacje i instytucje zobowiązane są do zabezpieczenia użytkowanego środowiska, budynku, obiektu lub terenu przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem, a za naruszenie przepisów przeciwpożarowych powyższe podmioty ponoszą odpowiedzialność.

§ 2.

W obiektach i na terenach przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, mogących spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności takich jak:

 1. używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem lub pożarem,
 2. użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami ustalonymi przez producenta, jeśli może to przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia,
 3. garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego,
 4. rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,
 5. przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej, niż 0,5m od:
  1. urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temp. przekraczającej 373,15K (100°C),
  2. linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej,
 6. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
 7. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej do ewakuacji, lub umieszczania przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość lub wysokość poniżej wymaganych wartości,
 8. ustawianie na klatkach schodowych oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
 9. przechowywania materiałów pożarowo niebezpiecznych w piwnicach, w obrębie korytarzy i klatek schodowych, balkonów i loggii oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych,
 10. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.

§ 3.

Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się:

 1. korzystania z uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
 2. pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej przenośnych grzejników (z wyjątkiem grzejników akumulatorowych), kuchenek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji oraz urządzeń gazowych,
 3. ustawiania grzejnych urządzeń elektrycznych na przedmiotach i materiałach palnych, wszystkie urządzenia elektryczne grzejne należy ustawić na niepalnych płytach lub podstawach w odległości 0,6m od materiałów łatwopalnych i 0,3m od materiałów trudno palnych,
 4. zastawiania dojść do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
 5. osobom nieposiadającym wymaganych kwalifikacji zawodowych zabrania się:
  1. przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej albo gazowej,
  2. naprawiania uszkodzonych bezpieczników.

§ 4.

Użytkownikom urządzeń gazowych przypomina się o zachowaniu następujących środków bezpieczeństwa:

 1. w kuchniach gazowych gaz należy zapalać natychmiast po otwarciu kurka,
 2. sprawdzić, czy przelewający się lub wrzący płyn z naczynia nie spowodował zalania palnika,
 3. w razie opuszczenia mieszkania na dłuższy czas, odciąć dopływ gazu przez zamknięcie zaworu na butli gazowej lub kuchni gazowej.

W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu (charakterystyczna woń) lub w razie uszkodzenia instalacji i urządzeń odbiorczych należy:

 1. odciąć dopływ gazu przez zamknięcie zaworu,
 2. przewietrzyć pomieszczenie.

Do pomieszczenia, w którym stwierdzono ulatnianie się gazu nie wolno wchodzić z otwartym ogniem, palącym się papierosem, jak również nie wolno w pomieszczeniu tym włączać odbiorników i łączników elektrycznych, ze względu na możliwość iskrzenia.

§ 5.

 1. W razie powstania pożaru niezwłocznie należy zaalarmować dostępnymi środkami najbliższą Straż Pożarną lub Policję oraz mieszkańców zagrożonego lub objętego pożarem budynku.
 2. Przystąpić do akcji ratowniczej, podporządkowując się w tym zakresie zarządzeniom kierującego akcją ratowniczą.

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH

Telefon alarmowy w sieci komórkowej

112

Straż Pożarna998
Policja997
Pogotowie Ratunkowe999

Zarząd SM