Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadziła obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Również wszyscy mieszkańcy zamieszkujący w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie zobowiązani są do przestrzegania zasad segregacji odpadów, które zostały opublikowane na stronie Urzędu Miejskiego w Augustowie. W przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie stosowana podwyższona stawka opłaty (trzykrotność stawki podstawowej).

UCHWAŁA NR XVII/184/19 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE z dnia 25 listopada 2019 r.