Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

I. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca następujące wymagania:
1) będąca członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie, a w wypadku braku kandydatów osoba nie będąca członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej,
2) posiadająca wykształcenie wyższe techniczne - preferowane budowlane,
3) co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym,
4) znajomość prawa budowlanego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
5) doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia oraz rozliczania inwestycji i remontów,
6) umiejętność prowadzenia negocjacji,
7) inne uprawnienia i kursy,
8) pełną zdolność do czynności prawnych,
9) niekaralność,
10) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
11) niepodleganie zakazom lub ograniczeniom w zajmowaniu stanowiska kierowniczego,
12) nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
13) brak pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej lub Zarządu SM w Augustowie,
14) dyspozycyjność,

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej i zdjęciem,
3) uwierzytelnione kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
4) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz doświadczenie zawodowe kandydata,
5) zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
6) pisemną koncepcję pracy na stanowisku Zastępcy Prezesa Spółdzielni,
7) zaświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska kierowniczego,
c) nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej,
d) braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej lub Zarządu
9) wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanych RODO dla celów postępowania konkursowego.

III. Oferty wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Spółdzielni – nie otwierać" - z podaniem adresu zwrotnego oraz numeru telefonu należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie przy ul. Hożej 4 do dnia 17 marca 2021 r. do godz. 1400.

W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data doręczenia oferty do siedziby Spółdzielni.

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegóły konkursu są dostępne na stronie internetowej www.smaugustow.pl