Spółdzielnia Mieszkaniowa w Augustowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.) pomieszczenia mieszkalne budynków wielorodzinnych, winny mieć zapewnioną wentylację grawitacyjną.

W związku z powyższym prosimy o zdemontowanie wentylatorów mechanicznych podłączonych do kratek wentylacyjnych uniemożliwiających wentylację grawitacyjną.

Na podstawie § 10 pkt 1, Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni, Członków i Właścicieli w zakresie napraw wewnątrz lokali. Pochłaniacze kuchenne lub inne tego rodzaju urządzenia posiadające wentylatory mechaniczne nie mogą być przyłączone do kanałów wentylacyjnych w lokalach.

Należy stosować okap pracujący w obiegu zamkniętym. Większość współczesnych okapów kuchennych posiada to rozwiązanie.